Onze voorwaarden

Bij Woningwaard weet u waar u aan toe bent. Met ons kunt u afspraken maken. De prijzen die u met ons overeenkomt, zijn de prijzen die we u in rekening gaan brengen. Geen verrassingen achteraf. Maar die afspraken zijn wel aan een aantal voorwaarden gebonden.

 
1. Wij garanderen dat u woningwaarde creëert via de pakketten voor woningverbetering die u bij ons koopt. Daarmee bedoelen wij dat uw woning meer comfort geeft, goedkoper in gebruik is en/of waardevoller wordt bij een taxatie. Dat maken we expliciet middels de energielabelstappen die u zet. Wij helpen u bij het aanvragen van een nieuw energielabel, maar vanwege wetgeving is het helaas nog niet mogelijk dat wij dat label zelf voor u kunnen aanvragen. Wij hebben daarom uw medewerking nodig. Dit is niet moeilijk en kost weinig tijd. Wij helpen u daarbij.

2. De prijs van pakketten is afhankelijk van uw woning. U kunt er voor kiezen om de pakketten via de website aan te schaffen. Als de gegevens die u aan ons doorgeeft niet kloppen dan passen we de prijzen aan naar rato van de verschillen. Voordat we de werkzaamheden uitvoeren, stellen we vast of de bij ons bekende gegevens kloppen. U heeft dan ook altijd gelegenheid om de bestelling alsnog te annuleren. Zo komt u aan het eind nooit voor verrassingen te staan.

3. Bij de levering van onze pakketten voor woningverbetering streven wij ernaar alle werkzaamheden in overleg met u optimaal en efficiënt in te plannen. Dat is de toegevoegde waarde van Woningwaard. Wij zijn daarbij uiteraard afhankelijk van de mogelijkheden en beperkingen van onze leveranciers.

4. De pakketten voor woningverbetering en/of de losse maatregelen hebben garantie vanuit onze leveranciers. Deze garanties geven we door aan u als klant en u kunt daarom altijd zelfstandig de leverancier aanspreken op de productgarantie. In aanvulling daarop geven wij u de mogelijkheid om ons te blijven benutten als eerste aanspreekpunt. Daaraan zijn geen kosten verbonden. Indien onze rol geen aanvullende toegevoegde waarde (meer) geeft, behouden wij ons het recht voor u direct door te verwijzen naar de leverancier. Mocht u daarna toch gebruik willen maken van onze bemiddeling dan zullen we u daarvoor tegen kostprijs een vergoeding in rekening brengen.

5. De bovenstaande vier punten geven een duidelijk beeld van de toegevoegde waarde en bijzondere positie van Woningwaard. Deze voorwaarden komen ook terug in onze Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op al onze overeenkomsten. Deze algemene voorwaarden zijn hieronder afgedrukt. U kunt ook altijd een apart exemplaar bij ons opvragen.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGWAARD
versie september 2016

Artikel 1 – Toepasselijkheid en definities
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen van / en overeenkomsten met Woningwaard B.V. (“Woningwaard”). Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle diensten van Woningwaard met inbegrip van verstrekte adviezen en informatie.
1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Aanbetaling: Het voldoen van de eerste termijn van de Prijs zoals gespecificeerd in de Offerte.
Diensten: De diensten die Woningwaard direct of indirect verleent met betrekking tot de Installatie van Pakketten voor woningverbetering, Losse maatregelen en aanverwante diensten, zoals nader omschreven in een Offerte of overeengekomen in een Overeenkomst.
Installatie: De werkzaamheden beschreven in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.
Klant: Iedere persoon (natuurlijk of rechtspersoon) die Producten en/of Diensten afneemt van Woningwaard, of anderszins met Woningwaard een Overeenkomst sluit.
Labelstap: de verbetering van de woning gerelateerd aan de energielabels zoals vastgesteld door de Nederlandse overheid.
Leveranciers: Het productie- en/of installatiebedrijf dat Woningwaard inschakelt voor de productie, aflevering en/of Installatie van de Producten en/of Diensten.
Leveranciers voorwaarden: de algemene voorwaarden van de leveranciers.
Losse maatregelen: Ingrepen in de woning die niet een onderdeel uitmaken van een pakket, maar separaat door de klant worden gekocht.
Offerte: De offerte die Woningwaard aan de Klant uitbrengt voor de levering van Producten en/of Diensten.
Onroerende zaak: Het gebouw – zoals het huis, de schuur of garage van de Klant – waarop de Producten worden gemonteerd of waar de meterkast zich bevindt.
Overeenkomst: De overeenkomst tussen Woningwaard en de Klant voor de levering van Producten en/of Diensten. De Overeenkomst bestaat uit de overeengekomen Offerte, de daartoe behorende bijlagen en deze Algemene Voorwaarden.
Pakketten voor woningverbetering: een samenstelling van een aantal producten en/of diensten om de woning te verbeteren; in termen van comfort, kosten en/of waarde.
Prijs: De prijs en de overige vergoedingen voor de Producten en/of Diensten die de Klant aan Woningwaard verschuldigd is, zoals gespecificeerd in een Offerte of overeengekomen in een Overeenkomst.
Product(en): De maatregelen uit de pakketten, de losse maatregelen alsmede alle andere systeemcomponenten en materialen benodigd voor het verbeteren van de woning, zoals nader omschreven in een Offerte of overeengekomen in een Overeenkomst.
Protocol van Oplevering: Het formulier waarmee de Leverancier de Installatie controleert.
Website: De website van Woningwaard met als laatst bekende URL http://www.woningwaard.nl.
Woningwaard: Woningwaard B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63534401.
1.3 In geval van afwijkingen tussen het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden en het bepaalde in een Offerte of een Overeenkomst, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst.
1.4 Woningwaard heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden aan te passen en aan te vullen totdat een Overeenkomst is gesloten. De Klant zal van een dergelijke wijziging op de hoogte worden gesteld, waarna de gewijzigde Algemene Voorwaarden deel uitmaken van de Offerte. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden van na het ondertekenen van een Offerte, maken geen onderdeel uit van de gesloten Overeenkomst.
1.5 Het door de Klant vóór of bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven adres, mag door Woningwaard voor het doen van verklaringen en/of mededelingen aan de Klant worden gehanteerd, totdat de Klant Woningwaard schriftelijk haar nieuwe adres heeft medegedeeld.
1.6 Indien een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden (i) in strijd mochten blijken te zijn met dwingende toepasselijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, (ii) ongeldig mochten blijken te zijn of (iii) mochten worden vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.7 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant, onder welke benaming dan ook, is uitgesloten.

Artikel 2 – Offerte en Overeenkomst
2.1 Alle gegevens, veronderstellingen, schattingen, terugverdientijden, subsidiebedragen en alle andere factoren, die ten grondslag (kunnen) liggen aan de beslissing van de Klant om een Overeenkomst te sluiten, ongeacht of deze bekend zijn bij Woningwaard, zijn voor risico van de Klant.
2.2 De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de Offerte door de Klant. Aanvaarding kan op twee manieren: (i) Schriftelijk: door het ondertekenen van de Offerte; (ii) Online: door via de Website de Aanbetaling te doen.
2.3 Woningwaard streeft ernaar de Producten zo snel mogelijk na de ontvangst van de Aanbetaling te leveren en/of te installeren, tenzij anders is aangegeven in de Overeenkomst. Omdat wij werken met verschillende leveranciers verwijzen wij voor de levertermijnen naar Leveranciers voorwaarden. De daar genoemde termijn en/of overige in de Offerte en Overeenkomst genoemde leverings- en installatietermijnen zijn indicatief en niet fataal.
2.4 Indien een wijziging in de omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leverings‐ en/of installatiedatum dienovereenkomstig aangepast.
2.5 De leverings- en/of installatietermijn wordt steeds verlengd met de tijd dat vertraging in de levering en/of Installatie optreedt doordat levering bij de Klant niet kan plaatsvinden door omstandigheden die aan Klant toegerekend dienen te worden, daaronder begrepen het niet aanwezig zijn tijdens een afspraak.
2.6 Woningwaard is gerechtigd de levering en installatie van de Producten in gedeelten te laten plaatsvinden.
2.7 Woningwaard streeft ernaar de Producten te leveren en/of te installeren die met de Klant zijn overeengekomen. Gezien de technologische ontwikkelingen op het gebied van de Producten, is Woningwaard echter te allen tijde gerechtigd om andere, ter beoordeling van Woningwaard ten minste technisch gelijkwaardige, versies van de Producten te leveren en/of te installeren. Afwijkingen in de (specificaties van) de geleverde en/of geïnstalleerde Producten ten opzichte van hetgeen in de Overeenkomst is opgenomen, zijn geen grond tot schadevergoeding en/of ontbinding.
2.8 Het risico van verlies of beschadiging van de Producten gaat over op de Klant op het moment van levering en/of Installatie. Levering en/of Installatie vindt plaats op de wijze en de plaats zoals bepaald in de Overeenkomst, of op de wijze zoals nadien overeengekomen tussen de Klant en Woningwaard.

Artikel 3 – Prijs en betaling
3.1 De Klant is aan Woningwaard de Prijs verschuldigd zoals gespecificeerd in de Overeenkomst. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de Overeenkomst door Woningwaard worden gecorrigeerd, in welk geval de Klant de mogelijkheid heeft om de Overeenkomst binnen 5 werkdagen op te zeggen.
3.2 Tenzij anders overeengekomen, is de Prijs (minus de aanbetaling) opeisbaar vanaf de datum van oplevering.
3.3 In het geval een Klant zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, is de Klant – zonder dat enige ingebrekestelling nodig is – van rechtswege in verzuim en is Woningwaard, onverminderd de overige haar toekomende rechten, gerechtigd over het gehele openstaande bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag der algehele voldoening.
3.4 Indien Woningwaard na de vervaldatum van de factuur incassomaatregelen moet nemen, is de Klant buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De door de Klant verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van EUR 150,‐. Installatie van de Producten en/of levering van de Diensten kan in dat geval tot na ontvangst van het volledige verschuldigde bedrag worden opgeschort.
3.5 De Klant heeft nimmer het recht van verrekening op enige betalingsverplichting jegens Woningwaard.

Artikel 4 – Eigendomsvoorbehoud
4.1 De eigendom van alle door Woningwaard aan de Klant geleverde of bij de Klant geïnstalleerde Producten blijft bij Woningwaard, zolang de Klant niet al zijn betalingsverplichtingen is nagekomen. De Klant zal in dat geval zorgen dat voor derden (waaronder begrepen potentiële kopers van de onroerende zaak, curatoren, beslagleggers en deurwaarders) duidelijk is dat de eigendom van de Producten bij Woningwaard berust.
4.2 Zolang de eigendom van enig Product niet op de Klant is overgegaan mag deze het Product (i) niet verpanden, (ii) niet tot zekerheid overdragen of (iii) aan derden enig ander recht verlenen, behoudens voor zover dit noodzakelijk is in verband met het verkrijgen van financiering voor de Producten.
4.3 Indien: a. de Klant in staat van faillissement wordt verklaard of een verzoek daartoe is ingediend; of b. de Klant surseance van betaling is verleend of een verzoek daartoe is ingediend; of c. ten aanzien van de Klant de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard of een verzoek daartoe is ingediend; of d. Enig beslag op de goederen van de Klant wordt gelegd, is de Klant verplicht om – zolang de eigendom van de aan de Klant geleverde en/of bij de Klant geïnstalleerde Producten aan Woningwaard toekomt– Woningwaard hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen en voorts aan de curator of beslagleggende deurwaarder mee te delen, dat de Producten eigendom zijn van Woningwaard .
4.4 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde en/of geïnstalleerde Producten willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht Woningwaard hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.
4.5 De Klant verplicht zich (i) de onder eigendomsvoorbehoud geleverde en/of geïnstalleerde Producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-­‐, ontploffing-­‐ en waterschade alsmede tegen diefstal, (ii) alle aanspraken van de Klant op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde en/of geïnstalleerde Producten op eerste verzoek van Woningwaard aan Woningwaard te verpanden als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek en (iii) de onder eigendomsvoorbehoud geleverde en/of geïnstalleerde Producten aan te merken als het eigendom van Woningwaard.

Artikel 5 – Levering en Installatie
5.1 De Producten worden door Woningwaard in een met de klant afgestemde volgorde geleverd en geïnstalleerd. Woningwaard probeert altijd de ideale volgorde en meest efficiënte Installatie te verzorgen. In de Offerte wordt daarvan specifieker melding gemaakt.
5.2 De Producten worden door de Leverancier bij de Klant geleverd, geïnstalleerd en aangesloten, tenzij anders aangegeven in de Offerte. Woningwaard en/of de Leverancier kunnen voorafgaand aan de Installatie de plaats waar de werkzaamheden plaatsvinden (laten) inspecteren.
5.3 Tenzij in de Offerte ook andere werkzaamheden zijn opgenomen, verklaart Woningwaard de algemene voorwaarden van haar leveranciers van toepassing voor het bepalen van standaard werkzaamheden van de Installatie. In sommige gevallen is het technisch noodzakelijk bepaalde Producten op een zichtbare en hoorbare plaats te monteren; de Klant accepteert dat Producten een (zoemend) geluid kunnen produceren. Woningwaard is niet aansprakelijk voor de eventuele hinder die Klant ondervindt van het (zoemende) geluid.
5.3 Alle overige door de Klant gewenste wijzigingen en toevoegingen in de woning gelden als ander werk en moeten separaat overeengekomen worden in een Offerte.
5.4 Vertraging in de aanvang of in de voortzetting van werkzaamheden als gevolg van onvoldoende of niet tijdig getroffen voorzieningen van de zijde van de Klant of als gevolg van andere oorzaken, die tegenover Woningwaard geacht moeten worden voor het risico van de Klant te zijn, komt voor rekening van de Klant.
5.5 De Klant zorgt voor eigen rekening en risico dat: a. het personeel van de Leverancier, zodra deze op de plaats van opstelling is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en kan blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Woningwaard dan wel de Leverancier dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits de Leverancier dit laatste tijdig aan de Klant heeft medegedeeld; b. de plaats van Installatie bereikbaar is ; c. de aangewezen plaats van Installatie geschikt is voor opslag en montage inclusief het kunnen plaatsen en gebruiken van een rolsteiger; d. dat tijdig de nodige bouwkundige, mechanische en elektrische voorzieningen worden getroffen, dat aansluitpunten alsmede elektrische stroom, ter beschikking van Woningwaard dan wel de Leverancier gesteld worden en dat alle veiligheids-­‐ en andere voorzorgsmaatregelen worden genomen, die nodig zijn in verband met de Installatie van de Producten.; e. passende maatregelen worden genomen ter voorkoming van schade aan andere goederen en van letsel aan personen die zou kunnen ontstaan tengevolge van de uit te voeren werkzaamheden; f. er geen asbest aanwezig is op de plaats waar de Producten worden geplaatst; g. voor zover van toepassing, Woningwaard tijdig kan beschikken over de voor de Installatie benodigde toestemmingen, goedkeuringen en vergunningen, alsmede over de door Klant in het kader van de uitvoering van de Installatie te verschaffen gegevens.
5.6 De Klant dient ervoor zorg te dragen dat door anderen uit te voeren (voorbereidende) werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de in artikel 5.3 of Offerte beschreven installatiewerkzaamheden behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door Woningwaard en/of de Leverancier, geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de Klant Woningwaard hiervan tijdig in kennis te stellen.
5.7 Tenzij anders overeengekomen, zal de Klant zich op eigen initiatief vóór aanvaarding van de Offerte hebben vergewist van de deugdelijkheid van de voor de Installatie van de Producten benodigde (dak)constructie van de Onroerende zaak en draagkracht daarvan en is de Klant aansprakelijk jegens Woningwaard voor alle schade en kosten die Woningwaard mocht lijden ten gevolge van gebreken in of onvoldoende draagkracht van die (dak)constructie.
5.8 De Klant garandeert dat hij eigenaar is van de Onroerende zaak, dan wel dat hij toestemming voor de Installatie heeft van de verhuurder, vereniging van eigenaren of andere relevante rechthebbende.
5.9 Tenzij anders overeengekomen, zal de Klant zich op eigen initiatief vóór aanvaarding van de Offerte hebben vergewist dat geen bouwvergunning, toestemming of goedkeuring voor de plaatsing van de Producten is vereist, dan wel dat een dergelijke bouwvergunning, toestemming of goedkeuring, indien wel vereist, zal zijn verkregen.
5.10 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid attendeert Woningwaard de Klant er zo mogelijk in voorkomende gevallen vóór aanvaarding van de Offerte op, dat hij mogelijk een vergunning nodig heeft voor de Installatie van de Producten. Bijvoorbeeld als Woningwaard vermoedt dat de betreffende Onroerende zaak monumentenstatus heeft of is aangewezen als beschermd stadsgezicht. De Klant is en blijft echter verantwoordelijk voor een eventuele vergunningaanvraag en tevens dat een noodzakelijke vergunning voor aanvang van de installatiewerkzaamheden is verleend.
5.11 Indien de Leverancier op de dag van Installatie constateert, dat de Installatie niet door kan gaan wegens oorzaken die voor risico van de Klant komen – zoals een ondeugdelijke dakconstructie of het ontbreken van een noodzakelijke vergunning – kan Woningwaard de Overeenkomst eenzijdig ontbinden zonder dat Woningwaard aan de Klant enige schadevergoeding verschuldigd is. Woningwaard zal de ontbinding zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigen. De Klant is dan aan Woningwaard een bedrag van €250,- verschuldigd als vergoeding voor de gemaakte kosten onverminderd het recht van Woningwaard op vergoeding van eventuele verdere schade.
5.12 De Klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door: a. onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden; b. onjuistheden in de door Klant verlangde constructies en werkwijzen; c. gebreken aan materialen of hulpmiddelen die door Klant ter beschikking worden gesteld; d. gebreken aan de (On)roerende zaak waaraan de installatiewerkzaamheden worden verricht.
5.13 Om een goede service te verlenen, vraagt Woningwaard van Klanten om zo snel mogelijk, in ieder geval liefst binnen 2 werkdagen Woningwaard op de hoogte te stellen indien tijdens het uitvoeren van de installatiewerkzaamheden door de Leverancier schade wordt toegebracht aan derden of aan zaken, anders dan gebruikelijke en noodzakelijke kleine schade die samenhangt met de Installatie.
5.14 Woningwaard spant zich in om de Installatie tijdig uit te (doen) voeren. Woningwaard is echter niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade ten gevolge van de niet tijdige Installatie.
5.15 Na afronding van de Installatie, zal de Leverancier met de Klant de Installatie nalopen en controleren. Bij correcte Installatie, dient de Klant een Protocol van oplevering te ondertekenen, welk Protocol door de Leverancier wordt verstrekt en ter plaatse wordt ondertekend. Ondertekening van het Protocol van oplevering door de Klant geldt als aanvaarding van de Installatie.

Artikel 6 – Garanties
6.1 Wij garanderen dat u woningwaarde creëert via de pakketten voor woningverbetering die u bij ons koopt. Daarmee bedoelen wij dat uw woning meer comfort geeft, goedkoper in gebruik is en/of waardevoller wordt bij een taxatie. Dat maken we expliciet middels de energielabelstappen die u zet. Wij helpen u bij het aanvragen van een nieuw energielabel, maar vanwege wetgeving is het helaas niet mogelijk dat wij dat label zelf voor u kunnen aanvragen.
6.2 De pakketten voor woningverbetering en/of de losse maatregelen hebben garantie vanuit onze leveranciers. Deze garanties geven we door aan u als klant en u kunt daarom altijd zelfstandig de leverancier aanspreken op de product- en installatiegarantie. In aanvulling daarop geven wij u de mogelijkheid om ons te blijven benutten als eerste aanspreekpunt. Daaraan zijn geen kosten verbonden. Indien onze rol geen aanvullende toegevoegde waarde (meer) geeft, behouden wij ons het recht voor u direct door te verwijzen naar de leverancier. Mocht u daarna toch gebruik willen maken van onze bemiddeling dan zullen we u daarvoor tegen kostprijs een vergoeding in rekening brengen.
6.3 Woningwaard garandeert – bij juist en zorgvuldig gebruik van de geleverde en/of geïnstalleerde Producten – de juiste onderlinge werking van de diverse systeemcomponenten in lijn met de Leveranciersvoorwaarden. Binnen de door hen genoemde termijnen – en onder de genoemde voorwaarde van juist en zorgvuldig gebruik – zal Woningwaard een eventuele onjuiste onderlinge werking op haar kosten laten herstellen.
6.4 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt de door de Leveranciers afgegeven fabrieksgarantie – bij juist en zorgvuldig gebruik – onverminderd tussen Woningwaard en de Klant, doch slechts voor zover Woningwaard jegens de Leverancier een beroep op deze fabrieksgarantie kan doen. Deze fabrieksgarantie wordt met de Installatie meegeleverd. Gebreken die een gevolg zijn van verwering en/of normale slijtage van de Producten vallen buiten de contractuele garantie.
6.5 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, komen de transport-­‐, montage-­‐ en demontagekosten die betrekking hebben op herstel van systeemcomponenten van Producten, met een garantietermijn van meer dan 24 maanden na de opleveringsdatum, na verloop van 24 maanden voor rekening van de Klant.
6.6 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Woningwaard alleen gehouden tot nakoming van de in dit artikel omschreven contractuele garantieverplichtingen binnen Nederland.
6.7 Gebreken aan de Producten of Diensten, ter zake waarvan een beroep op de contractuele garantie wordt gedaan, dienen zo spoedig mogelijk, maar binnen een redelijke termijn van veertien dagen na het ontdekken van het gebrek, gebreken en/of schade per e‐mail of aangetekend schrijven aan Woningwaard te worden gemeld. Na verloop van deze redelijke termijn vervalt de aansprakelijkheid van Woningwaard voor deze gebreken op basis van de contractuele garantie.
6.8 De contractuele garantie is niet van toepassing indien het gebrek aan de Producten het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/of de oorzaak niet aan Woningwaard is toe te rekenen, waaronder ongelukken, beschadiging, kortsluiting, misbruik, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden, het aangebracht hebben van veranderingen aan de Producten – waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Woningwaard zijn verricht – en service of aanpassing door een voor het betreffende Product niet-­‐ geautoriseerde reparateur. De contractuele garantie is niet van toepassing bij overmacht.
Na de garantieperiode is Woningwaard niet meer aansprakelijk op basis van de contractuele garantie. Vorderingsrechten van de Klant uit hoofde van de contractuele garantie verjaren uiterlijk na verloop van één jaar na het ontstaan van de vordering.

Artikel 7 – Intellectueel eigendom
7.1 De Klant erkent dat alle rechten van intellectueel eigendom op alle geleverde Producten – waaronder begrepen de Offerte, ontwerpen, handleidingen, documentatie, rapporten, weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de Producten – berusten bij Woningwaard, haar Leveranciers en/of andere rechthebbenden.
7.2 Het is de Klant niet toegestaan de Producten (i) na te maken, (ii) te veranderen, (iii) anders dan aan een koper van de Onroerende zaak waaraan of waarop de Producten zijn geïnstalleerd met inachtneming van artikel 9.5 door te verkopen of (iv) op andere wijze in het verkeer te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7.3 Woningwaard verklaart naar beste weten dat de Producten, mits gebruikt in overeenstemming met de bestemming die in de Overeenkomst is opgenomen, geen inbreuk maken op intellectuele of industriële eigendoms- of andere rechten.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
8.1 De aansprakelijkheid van Woningwaard jegens de Klant voor directe schade, ongeacht of deze is gebaseerd op een wettelijke aansprakelijkheid en/of uit hoofde van de overeenkomst, behoudens in geval van opzet of grove schuld, is, per gebeurtenis of samenhangende serie van gebeurtenissen, beperkt tot het bedrag van Prijs die de Klant aan Woningwaard betaalde.
8.2 Woningwaard is niet aansprakelijk voor alle indirecte schade en gevolgschade, zoals gederfde omzet en winst, gemiste commerciële kansen, reputatieschade of schade veroorzaakt door de Producten en/of de Diensten, behoudens in geval van opzet of grove schuld.
8.3 Woningwaard is niet aansprakelijk voor schade die bij de uitvoering van de Overeenkomst is ontstaan ten gevolge van door de Klant aangewezen, ter beschikking gestelde of voorgeschreven (i) hulppersonen, (ii) gebruikte zaken, (iii) materialen of (iv) instructies.
8.4 Woningwaard is niet aansprakelijk jegens de Klant voor: a. schade door een gebrek of tekortkoming aan Producten en/of Diensten die door Woningwaard binnen een redelijke periode zijn vervangen of hersteld; b. schade als gevolg van het handelen in strijd met de door Woningwaard of de Leverancier gegeven instructies; c. schade veroorzaakt door storm, hagel, blikseminslag of ander van buiten komend onheil.
8.5 De Klant vrijwaart Woningwaard tegen eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen overige mede-eigenaren van, of gerechtigden tot, de Onroerende zaak waaraan of waarop de Producten zijn of (zullen) worden geïnstalleerd, verband houdende met de Installatie, de werking en de aanwezigheid van de Producten, tenzij Woningwaard hiervoor op grond van enige wettelijke bepaling aansprakelijk zou zijn.

Artikel 9 – Beëindiging en ontbinding
9.1 Indien de Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan heeft hij gedurende 14 dagen na ontvangst van de Producten het recht om de Overeenkomst met betrekking tot de koop van de Producten kosteloos en zonder opgave van redenen te ontbinden. Dit recht geldt niet met betrekking tot de koop en levering van Diensten en Producten die (i) tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant, (ii) persoonlijk van aard zijn of (iii) door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. Gedurende deze periode van 14 dagen dient de Klant de grootst mogelijk zorg te betrachten met betrekking tot de Producten.
9.2 Indien de overeenkomst ontbonden wordt als bedoeld in het eerste lid vóór de Installatie van de Producten, zal de Klant op haar kosten en voor haar risico de Producten aan Woningwaard terugsturen. Woningwaard zal, na ontvangst van de Producten, maar uiterlijk binnen 30 dagen na de ontbinding het door de Klant betaalde bedrag aan de Klant terugbetalen. Woningwaard heeft het recht om enige schade aan de retour ontvangen Producten te verrekenen met haar betalingsverplichting aan de Klant uit de vorige zin.
9.3 Indien de overeenkomst ontbonden wordt als bedoeld in het eerste lid na de aanvullende levering van de Diensten, waaronder begrepen de Installatie van de Producten, zal de Klant Woningwaard de opdracht verstrekken om op kosten van de Klant de Producten te de‐installeren en aan Woningwaard te retourneren. Bij verwijdering van de geïnstalleerde Producten is Woningwaard niet gehouden de leidingen, appendages en overige aanpassingen die tijdens de Installatie werden aangebracht te verwijderen en/of enige getroffen bouwkundige voorzieningen ongedaan te maken. Woningwaard zal, na ontvangst van de Producten, maar uiterlijk binnen 30 dagen na de ontbinding het door de Klant betaalde bedrag aan de Klant terugbetalen. Woningwaard heeft het recht om de kosten van de de-installatie en enige schade, ontstaan tussen het moment van Installatie en de-installatie te verrekenen met haar betalingsverplichting aan de Klant uit de vorige zin.
9.4 Indien: a. de Klant na een wettelijke ingebrekestelling door Woningwaard , tekort blijft schieten in de nakoming van enige verplichting onder de Overeenkomst; of b. de Klant in staat van faillissement wordt verklaard of een verzoek daartoe is ingediend; of c. de Klant surseance van betaling is verleend of een verzoek daartoe is ingediend; of d. ten aanzien van de Klant de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard of een verzoek daartoe is ingediend; of e. beslag op het vermogen of eigendommen van de Klant wordt gelegd, heeft Woningwaard het recht, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, door middel van een schriftelijke verklaring de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden, onverminderd alle andere haar wettelijk of contractueel toekomende rechten.
9.5 Als de Klant, na een wettelijke ingebrekestelling door Woningwaard, tekort blijft schieten in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen onder de Overeenkomst, is Woningwaard gerechtigd de geleverde en/of geïnstalleerde Producten waarop het in artikel 4 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande toestemming en op kosten van de Klant te verwijderen en zich het bezit hiervan toe te eigenen, onverminderd de overige aan Woningwaard toekomende rechten. De Klant zal Woningwaard daartoe alle medewerking verlenen op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10 % per dag van al het de Klant aan Woningwaard verschuldigd is. Deze medewerking ziet ook op enige situatie waarin een of meer geleverde en/of geïnstalleerde Producten onverhoopt door natrekking en in weerwil van dit artikel bestanddeel zijn geworden van, of duurzaam zijn verenigd met, de Onroerende zaak waaraan of waarop de Producten zijn geïnstalleerd. Verwijdering van de Producten geschiedt door Woningwaard en voor rekening van de Klant. Bij verwijdering van de geïnstalleerde Producten is Woningwaard niet gehouden de leidingen, appendages en overige aanpassingen die tijdens de Installatie werden aangebracht te verwijderen en/of enige getroffen bouwkundige voorzieningen ongedaan te maken.

Artikel 10 – Force Majeure
Wanneer Woningwaard niet in staat is om sommige of al haar verplichtingen beschreven in de Overeenkomst jegens de Klant na te komen als gevolg van overmacht is Woningwaard niet aansprakelijk voor daardoor ontstane schade, mits Woningwaard de klant hierover heeft ingelicht. Onder “overmacht” verstaat Woningwaard elke gebeurtenis, toestand of omstandigheid buiten de redelijke controle van Woningwaard, of veroorzaakt zonder enige primaire verantwoordelijkheid aan de zijde van Woningwaard . Dit omvat onder andere, maar niet slechts: falen of onderbreking van de stroomopwekking, ontvangst of levering van elektriciteit door onder andere: natuurrampen, oorlog, sabotage, onlusten, opstand, militaire of guerilla-actie, terrorisme, economische sancties of embargo, stakingen, explosies, brand, extreme weersomstandigheden, zoals hagel‐ of blikseminslag, bindende verplichtingen van overheidswege, de onbeschikbaarheid van elektriciteit van het elektriciteitsnetwerk of ongebruikelijke voltages op het elektriciteitsnetwerk buiten de controle van Woningwaard , en al het falen van uitrustingen niet gebruikt door Woningwaard en buiten haar controle en/of schuld.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle Offertes van en Overeenkomsten met Woningwaard en alle daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Ten aanzien van geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst tussen Woningwaard en de Klant mochten ontstaan is de rechter in Amsterdam bij uitsluiting bevoegd.